Ustawienia tkane dźwiękiem – warsztat VIRIAMA

Powiązanie przeszłości z teraźniejszością

Na nasze ludzkie istnienie w TERAZ składa się wiele wieków doświadczeń, zdarzeń, zachowań, interakcji, wzorców, kanonów. Wszystkie te i wiele innych elementów tworzą obraz człowieka takiego jakim on jest ze wszystkimi aspektami z poziomu zdrowia, relacji, zachowań, postrzegania, wiary, odczuwania.

Te same właściwości składały się na istnienia naszych przodków, ich partnerów, bliższych i dalszych znajomych. Wszelkie doświadczenia z przeszłości mają wpływ na to co jest teraz i co później. Dostajemy po przodkach swego rodzaju „spadek” przejmując określone wartości, nawyki, zachowania, upodobania, schematy postępowania, reakcje, wiedzę ale i też różne obciążenia jak np. żal, poczucie winy, złość i inne.

Konstelacje ludzkie

Biorąc pod uwagę głębię istnienia oraz jego rozległość można rzec, iż wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni niewidzialną nicią w przedziwnych konstelacjach. Układy te są ciągle żywe, zmieniają się, transformują. Np. ktoś pojawia się w naszym życiu z dużą intensywnością, a później więzi z tą osobą rozluźniają się. Coś szczególnego się wydarza, a później przestaje to mieć dla nas znaczenie. Może być też odwrotnie i np. pozornie nieistotna znajomość przeradza się w bardzo dynamiczną i absorbującą relację.

W przepływie życia mogą pojawiać się pewne schematyczne zdarzenia (odczuwane jako negatywne), pewne skłonności i nawyki (np. blokujące rozwój, wpływające negatywnie na samopoczucie). Chcąc pozbyć się tych uciążliwości pracujemy z nimi na różne sposoby, lecz często bez rezultatu.

Ustawienia

Dzięki Ustawieniom rodzinnym opracowanym przez Berta Hellingera rozwijanym przez jego uczniów i naśladowców mamy wyjątkową możliwość dotarcia do możliwych początków wielu problemów, które mogły zacząć się jeszcze przed naszym narodzeniem. Procesy ustawieniowe wyraźnie pozwalają zauważyć, iż idziemy przez życie z jakimś rodzajem obciążenia czy zobowiązania powstałym w rodzie, czasem w bardzo odległej przeszłości. Dzięki ustawieniom możliwe jest odnalezienie uwolnienia z pęt przeszłości. Możliwe zatem stają się m.in.: wyjaśnienia zagadek będących od wieków w obrębie pola danej rodziny, oczyszczenia jakichś zaburzonych relacji, odbudowania harmonijnych struktur rodzinnych. Przede wszystkim zaś możliwe jest uwolnienie od tych powiązań.

Techniki pracy oparte na intuicji

W przeszłości wdrażane były techniki pracy terapeutycznej, w których kierowano się odczuwaniem i intuicją. Do dzisiaj są one nadal stosowane ale rozbudowywane o zdobyte nowe informacje i doświadczenia.

Ustawienia rodzinne odbywają się w szczególny sposób, gdyż przede wszystkim istotne jest odczuwanie pola wibracji w którym pracujemy. Ten odbiór z jednej strony jest bardzo indywidualny, subtelny, związany z określoną wrażliwością (daną lub nabytą). Z drugiej zaś sposób i siła przekazu może być zależna nie tylko od subiektywnych odczuć ale też od możliwości ekspresyjnych i umiejętności związanych z werbalizacją czy gestykulacją odnoszącą się do pojawiających się odczuć, co często bywa ograniczone indywidualnymi doświadczeniami poszczególnych uczestników sesji.

Pole energetyczne i informacja

Pole energetyczne przemawia do nas poprzez wibracje, dzięki którym możemy odbierać informacje dotyczące określonych układów międzyludzkich. W czasie ustawień wchodzimy w pola energetyczne pewnych uwarunkowań relacyjnych. Podczas pracy to Pole powinno kierować, naprowadzać. Obserwuje się, że np. wymusza ono jakieś reakcje, zachowania, wypowiadanie słów, nucenie melodii, objawia rozmaite chęci i niechęci związane z obcowaniem w relacjach lub ze zjawiskami innej natury.

Nie znając historii rodziny czy osób dla których odbywa się praca w czasie warsztatu można odczuć występowanie pewnych związków pomiędzy poszczególnymi osobami, można bardzo intensywnie odebrać i przekazać pewną symbolikę, obrazy, odczuwane stany na poziomie zarówno emocji czy bodźców płynących z ciała. Poprzez te sygnały może zostać przywołane jakieś zdarzenie, które było źródłem całego ciągu kolejnych wydarzeń w danej rodzinie. Szczególnie dotyczy to zdarzeń, które miały wpływ na zaburzenie harmonii w polu energetycznym zainteresowanych: wszelkiego rodzaju nadużycia lub wykluczenia, braki równowagi, przymusy, działania na jakąś szkodę, itp. Te mogą oddziaływać szczególnie silnie i być w polu rodziny aż do momentu tzw. wyrównania energii.

Uważne i mądre prowadzenie

Istotne jest zachowanie respektu i pokory wobec energii pola. Cokolwiek ono przekazuje należy podchodzić do tych informacji bez oceniania i klasyfikowania. Dzięki temu można szybciej dokonać rozładowania nadmiernych potencjałów. Między innymi z tego względu w pracy ustawieniami tak ważna jest odpowiednia osoba prowadząca. Jej sensytywność, doświadczenie w pracy z energią pola, pokora wobec subtelnie podawanych znaków i informacji oraz dystans do podszeptów umysłu pozwala iść za tym, co podpowiada pole bez przyspieszania tych procesów oraz bez przerywania ich w trudnych momentach.

Doświadczenie oraz rozwój własny osoby prowadzącej wpływa również na zaufanie ze strony uczestników, co z kolei tworzy podczas pracy atmosferę bezpieczeństwa, która mimo niekiedy zaskakujących reakcji reprezentantów pozwala na umiejętne, uważne i właściwe pokierowanie procesem dotyczącym zmiany w obrębie zgłoszonego tematu.

Jak wygląda ustawienie

Przede wszystkim należy określić granice pracy w czasie ustawienia, a następnie ustalić tematykę dla danej osoby (kilka faktów oraz o ile to jest możliwe ich ewentualne źródło pochodzenia). W dalszej kolejności osoba, dla której jest ustawiany problem wybiera reprezentantów dla poszczególnych osób zaangażowanych w temat.

Reprezentanci ustawiają się w polu wg odczuć jakie nimi kierują, wybierają sobie miejsce na sali, przyjmują jakąś pozycję ciała, okazują jakieś emocje, zaczynają coś mówić… tak zaczyna się proces ustawienia. Prowadzący pyta reprezentantów o odczucia, może to skonfrontować z własnym odbiorem z Pola, może też zaproponować jakiś ruch czy konstelację, którą podpowiada mu Pole.

Całość procesu powinna doprowadzić do rozwiązania problemu, do akceptacji i pogodzenia się z losem, do wyraźnego odczuwania przez reprezentantów ulgi, spokoju i zadowolenia. Po zakończeniu procesu osoba, dla której ustawiany był temat dziękuje wszystkim reprezentantom, a ci z kolei świadomie wychodzą z wszelkich reprezentacji.

Różne warianty osiągania rozwiązania

Niekiedy pole od razu pokazuje co domaga się ustawienia, a innym razem trzeba dużo uważności, by odebrać sygnały wskazując kolejne wątki i zawiłości, jakie doprowadziły do obecnego stanu. Jednak niektóre tematy mogą być na tyle zawiłe, że ich ostateczne rozwiązanie może zabrać wiele czasu, a nawet kilka sesji. W trakcie poszczególnych ustawień danego tematu mogą bowiem zostać ujawnione jakieś inne problemy, z których istnienia nie zdawaliśmy sobie sprawy, a często to one właśnie okazują się priorytetowe lub stanowią klucz do rozwiązania pierwotnego problemu.

Temat główny może podlegać pewnym transformacjom, które jednocześnie wpływają na przeobrażanie się pola energetycznego i stosownie do tego zmian w  postrzeganiu, nawykach,  zachowaniach, sposobach reakcji i komunikowania się, itp. Wszystko to potrafi rozciągnąć się w czasie.

Bywa, że przez dłuższą chwilę Pole nie podaje informacji. Powstaje wówczas wrażenie, że nic się nie dzieje. W takich momentach ważne jest, by być uważnym i cierpliwie poczekać na kolejne informacje, by rozpoznać to co jest właściwe i potrzebne dla odpowiedniego pokierowania procesami w kierunku oczyszczenia, uzdrowienia, wzmocnienia, wyzwolenia z pęt niesprawiedliwości, zapomnienia, wykluczenia, cierpienia. Pomijać należy podszepty umysłu i ignorować jego skłonność do analizowania, składania historii w całość, wymyślania rozwiązań lub też zatrzymywania procesu.

Narzędzia wsparcia w ustawieniach

Mało istotna dla rozwiązania problemu (a co za tym idzie dla uzdrowienia) jest wiedza o tym co dokładnie się wydarzyło. Zasadnicze natomiast jest osiągnięcie wyrównania energii (z miłością, pokorą i czystością intencji). To pozwala wnieść ulgę i spokój.

W przypadkach, gdy Pole przez dłuższy czas nie podaje informacji można wesprzeć się narzędziami sprawdzonymi wcześniej w działaniach z energią (dźwięki, zapachy, symbole, gesty). Stosują je zazwyczaj terapeuci-specjaliści pracujący z tymi narzędziami, a takie ustawienia często nazywa się szamańskimi.

Dźwięk i jego działanie w czasie ustawień

W Ustawieniach Tkanych Dźwiękiem przede wszystkim wykorzystywana jest moc dźwięków. Jak wiadomo fala dźwiękowa tworzy określone wibracje, które wpływają na zmiany częstotliwości w polu energii. Rozchodząc się w danej przestrzeni tworzą swego rodzaju sieć. Ponadto, sam dźwięk jest silnym nośnikiem informacji i dodatkowo wpływa na zwiększenie subtelnego odczuwania pola energii.

Intuicyjnie i uważnie prowadzone ustawienia wspomagane wibracjami instrumentów mają szczególny charakter. Dźwięki instrumentów terapeutycznych (misy, gongi, dzwonki, bębny, grzechotki) pozwalają na stworzenie wyjątkowej przestrzeni do pracy a odpowiednio podany przez terapeutę dźwięk może działać na wielu poziomach, m.in. oczyszczająco, uwalniająco, harmonizująco czy wzmacniająco.

Siła dźwięku wprowadzona do sesji ustawień daje wsparcie i może np. wpłynąć na podniesienie poziomu wibracji grupy pracującej, a jednocześnie pomóc w odbiorze informacji z pola. Dźwięk pozwala na wzmocnienie niektórych reakcji uczestników ustawień i pomaga w ich uzewnętrznieniu, co bardzo sprzyja i pomaga w przebiegu całej pracy. Odpowiednie dźwięki mogą wpłynąć też wyciszająco, poprawić nastrój lub podnieść poziom stanu radości po przebytych intensywnych doświadczeniach.

Zastosowanie krótkiej relaksacji w dźwiękach na zakończenie sesji jest cennym narzędziem sprzyjającym spokojnemu ułożeniu się energii po odbytych ustawieniach.

Warsztaty z ustawień

Warsztaty z ustawień mogą być realizowane w formie sesji indywidualnych lub grupowych. Grupowe mogą mieć różną intensywność trwania (w odpowiednio dopasowanych ramach czasowych dostosowanych do możliwości wszystkich uczestniczących, co ustalane jest przed rozpoczęciem zajęć).

Uczestnicy ustawień

Uczestnikami mogą być zarówno osoby, które chcą przepracować własne tematy, jak i te, które wyrażają potrzebę uczestnictwa w formie reprezentantów czy obserwatorów. Warto tu podkreślić, iż nawet „postronny” udział dotyka pewnego zakresu problemów własnych każdego uczestnika przynosząc w polu jego energii zmiany w kierunku wsparcia określonych potrzeb. Zazwyczaj ustawiający swoje tematy intuicyjnie wybierają na reprezentantów osoby, których jak się później okazuje w pewnych zakresach podejmowane tematy dotyczą.

Oferta ustawień grupowych

Sesje ustawień grupowych:*

1./  Warsztat sześciogodzinny [wliczone przerwy]– cena dla osób ustawiających się 250 zł
– cena dla reprezentantów i obserwujących 150 zł. 

2./  Warsztaty kilkudniowe – prosimy o kontakt w celu ustalenia oferty.

Oferta ustawień indywidualnych

– czas dostosowany do potrzeb wypełnienia tematu klienta wg wskazań pola ~2 godziny 200 zł.

[* dla par i rodzin – 20 %]