Ustawienia tkane dźwiękiem – warsztat VIRIAMA

Powiązanie przeszłości z teraźniejszością

Na nasze ludzkie istnienie w TERAZ składa się wiele wieków doświadczeń, zdarzeń, zachowań, interakcji, wzorców, kanonów. Wszystkie te i wiele innych elementów tworzą obraz człowieka takiego jakim on jest ze wszystkimi aspektami z poziomu zdrowia, relacji, zachowań, postrzegania, wiary, odczuwania.

Te same właściwości składały się na istnienia naszych przodków, ich partnerów, bliższych i dalszych znajomych. Wszelkie doświadczenia z przeszłości mają wpływ na to co jest teraz. Czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie, obejmujemy po przodkach swego rodzaju spadek, przejmując określone wartości, nawyki, zachowania, upodobania, wiedzę ale i też różne obciążenia.

Konstelacje ludzkie

Biorąc pod uwagę głębię istnienia oraz jego rozległość można powiedzieć, iż wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni niewidzialną nicią, a nawet powiązani w przedziwnych konstelacjach. Układy te są ciągle żywe, zmieniają się np. ktoś pojawia się w naszym życiu z dużą intensywnością, a później więzi z tą osobą rozluźniają się. Coś szczególnego się wydarza, a później przestaje mieć dla nas znaczenie, i odwrotnie.

Niekiedy obserwujemy, iż w naszym życiu pojawiają się pewne schematyczne zdarzenia (odczuwane jako negatywne), pewne skłonności i nawyki (trzymające nas w niemocy). Chcąc pozbyć się tych uciążliwości pracujemy z nimi na różne sposoby, lecz mimo to nie jesteśmy w stanie wyjść z jakiegoś „zaklętego“ koła zdarzeń.

Ustawienia

Dzięki Ustawieniom rodzinnym opracowanym przez Berta Hellingera a rozwijanym przez jego uczniów mamy wyjątkową możliwość dotarcia do źródeł wielu problemów. Procesy ustawieniowe wyraźnie pozwalają zauważyć, iż idziemy przez życie z obciążeniem powstałym w rodzie, czasem w bardzo odległej przeszłości. Dzięki ustawieniom możliwe jest odnalezienie odpowiedniego rozwiązania tej sytuacji i uwolnienia nas z pęt przeszłości. Możliwe zatem stają się wyjaśnienia zagadek będących od wieków w obrębie pola danej rodziny, oczyszczenia jakichś zaburzonych relacji, odbudowania harmonijnych struktur rodzinnych.

Techniki pracy oparte na intuicji

W przeszłości psychologowie wdrażali już techniki pracy, w których kierowano się odczuwaniem i intuicją. Do dzisiaj są one stosowane.

Ustawienia rodzinne odbywają się w podobnym, acz szczególnym trybie, gdyż przede wszystkim istotne jest odczuwanie pola wibracji w którym pracujemy. Ten odbiór z jednej strony jest bardzo indywidualny, subtelny, związany z określoną wrażliwością (daną lub nabytą). Z drugiej zaś sposób i siła przekazu może być zależna nie tylko od subiektywnych odczuć, ale też od możliwości ekspresyjnych i umiejętności związanych z werbalizacją czy gestykulacją odnoszącą się do pojawiających się odczuć, co często bywa ograniczone indywidualnymi doświadczeniami osobniczymi.

Pole energetyczne i informacja

Pole energetyczne przemawia do nas poprzez wibracje, dzięki którym możemy odbierać informacje dotyczące określonych układów międzyludzkich. W czasie ustawień wchodzimy w pola energetyczne określonych uwarunkowań relacyjnych. Podczas pracy to pole powinno kierować, naprowadzać. Obserwuje się, że np. wymusza ono jakieś reakcje, zachowania, wypowiadane słowa, śpiewane piosenki, objawia rozmaite chęci i niechęci związane z obcowaniem w jakichś relacjach(często pochodzących z odległego czasu) lub z potrzebami innej natury.

Nie znając historii rodziny, czy osób dla których odbywa się praca możemy wyraźnie odczuć pewne związki pomiędzy poszczególnymi osobami, możemy bardzo intensywnie odebrać oraz przekazać pewną symbolikę, obrazy, odczuwane stany na poziomie zarówno emocji, jak i bodźców płynących z ciała. Możemy też przywołać jakieś zdarzenie, które było źródłem całego ciągu kolejnych dla danej rodziny czy osoby. Szczególnie dotyczy to zdarzeń, które miały wpływ na zaburzenie harmonii w polu energetycznym zainteresowanych: wszelkiego rodzaju nadużycia lub wykluczenia, braki równowagi, przymusy, działania na jakąś szkodę, itp. Te działają szczególnie silnie i często trwają w polu rodziny aż do momentu wyrównania energii.

Uważne i mądre prowadzenie

Istotne jest zachowanie respektu i pokory wobec energii pola. Cokolwiek ono przekazuje powinniśmy podchodzić do tego bez oceniania i klasyfikowania. Dzięki temu możemy szybciej dokonać uzdrowienia. Między innymi z tego względu w pracy ustawieniami tak ważna jest odpowiednia osoba prowadząca. Jej sensytywność, doświadczenie w pracy z energią pola, pokora wobec subtelnie podawanych znaków i informacji oraz dystans do podszeptów umysłu pozwala iść za tym, co podpowiada pole bez przyspieszania tych procesów oraz bez przerywania ich w trudnych momentach.

Doświadczenie oraz rozwój własny osoby prowadzącej wpływa również na zaufanie ze strony uczestników, co z kolei tworzy podczas pracy atmosferę bezpieczeństwa, która mimo niekiedy niesamowitych reakcji reprezentantów pozwala na umiejętne, uważne i właściwe pokierowanie procesem dotyczącym zmiany w obrębie zgłoszonego tematu.

Jak wygląda ustawienie

Przede wszystkim należy określić granice pracy w czasie ustawienia, a następnie ustalić tematykę dla danej osoby (kilka faktów oraz o ile to jest możliwe ich ewentualne źródło pochodzenia). W dalszej kolejności osoba, dla której jest ustawiany problem wybiera reprezentantów dla poszczególnych osób zaangażowanych w temat.

Reprezentanci ustawiają się w polu wg odczuć jakie nimi kierują, wybierają sobie miejsce na sali, przyjmują jakąś pozycję ciała, okazują jakieś emocje, zaczynają coś mówić… tak zaczyna się proces ustawienia. Prowadzący pyta reprezentantów o odczucia, może to skonfrontować z własnym odbiorem z pola, może też zaproponować jakiś ruch czy konstelację, którą podpowiada mu pole.

Całość procesu powinna doprowadzić do rozwiązania problemu, do pogodzenia się, do wyraźnego odczuwania przez reprezentantów ulgi, spokoju i zadowolenia. Po zakończeniu procesu osoba, dla której ustawiany był temat dziękuje wszystkim reprezentantom, a ci wychodzą z ról.

Różne warianty osiągania rozwiązania

Niekiedy pole od razu pokazuje co domaga się ustawienia, a innym razem trzeba dużo cierpliwości, by zechciało poprowadzić do rozwiązania wskazując kolejne wątki i zawiłości, jakie doprowadziły do obecnego stanu. Jednak niektóre tematy mogą być na tyle zawiłe, że ich ostateczne rozwiązanie może zabrać wiele czasu, a nawet kilka sesji, aby doprowadzić do ostatecznego rozwiązania. W trakcie poszczególnych ustawień danego tematu mogą bowiem zostać ujawnione jakieś inne problemy, z których istnienia nie zdawaliśmy sobie sprawy, a często to one właśnie okazują się priorytetowe lub stanowią klucz do rozwiązania pierwotnego problemu.

Temat główny może podlegać pewnym transformacjom, które jednocześnie wpływają na przeobrażanie się pola energetycznego i stosownie do tego zmian w  postrzeganiu, nawykach,  zachowaniach, sposobach reakcji i komunikowania się, itp. Wszystko to potrafi rozciągnąć się w czasie.

Bywa, że przez dłuższą chwilę pole nie podaje informacji. Powstaje wówczas wrażenie, że nic się nie dzieje. W takich momentach ważne jest, by być uważnym i cierpliwie poczekać na kolejne informacje, by rozpoznać to co jest właściwe i potrzebne dla odpowiedniego pokierowania procesami w kierunku oczyszczenia, uzdrowienia, wzmocnienia, wyzwolenia z pęt niesprawiedliwości, zapomnienia, wykluczenia, cierpienia. Pomijać należy podszepty umysłu i ignorować jego skłonność do analizowania, składania historii w całość, wymyślania rozwiązań lub też zatrzymywania procesu.

Narzędzia wsparcia w ustawieniach

Mało istotna dla rozwiązania problemu (a co za tym idzie dla uzdrowienia) jest wiedza o tym co dokładnie się wydarzyło. Zasadnicze natomiast jest osiągnięcie wyrównania energii (z miłością, pokorą i czystością intencji). To pozwala wnieść ulgę i spokój.

W przypadkach, gdy pole przez dłuższy czas nie podaje informacji można wesprzeć się narzędziami sprawdzonymi wcześniej w działaniach z energią. Stosują je zazwyczaj terapeuci-specjaliści pracujący z tymi narzędziami, a wówczas takie ustawienia często nazywane są szamańskimi.

Dźwięk i jego działanie w czasie ustawień

W Ustawieniach Tkanych Dźwiękiem przede wszystkim wykorzystywana jest moc dźwięków. Jak wiadomo fala dźwiękowa tworzy określone wibracje, które wpływają na zmiany częstotliwości w polu energii. Rozchodząc się w danej przestrzeni tworzą swego rodzaju sieć. Ponadto, sam dźwięk niesie informacje, a dodatkowo wpływa na zwiększenie subtelnego odczuwania pola energii.

Intuicyjnie i uważnie prowadzone ustawienia wspomagane wibracjami instrumentów mają szczególny charakter o cechach szamanizmu, zwłaszcza gdy osoba prowadząca warsztat potrafi łączyć te obszary działań. Dźwięki instrumentów terapeutycznych (misy, gongi, dzwonki, bębny, grzechotki) pozwalają na stworzenie wyjątkowej przestrzeni do pracy a odpowiednio podany przez terapeutę dźwięk może działać na wielu poziomach, m.in. oczyszczająco, uwalniająco, harmonizująco, wzmacniająco.

Siła dźwięku wprowadzona do sesji ustawień działa wspierająco i może np. podnieść poziom wibracji grupy pracującej, a jednocześnie pomóc w odbiorze informacji z pola. Dźwięk pozwala na wzmocnienie niektórych reakcji uczestników ustawień, pomaga w ich uzewnętrznieniu, co bardzo sprzyja i pomaga w przebiegu całej pracy. Odpowiednie dźwięki mogą wpłynąć też wyciszająco, poprawić nastrój lub podnieść poziom stanu radości po przebytych intensywnych doświadczeniach.

Zastosowanie krótkiej relaksacji w dźwiękach na zakończenie sesji jest cennym narzędziem sprzyjającym spokojnemu ułożeniu się energii po odbytych ustawieniach.

Warsztaty z ustawień

Warsztaty z ustawień mogą mieć różną formę. Mogą być realizowane w formie sesji indywidualnych lub grupowych. Grupowe są zazwyczaj organizowane z różną intensywnością trwania (od kilku godzin do kilku dni, w odpowiednio dopasowanych ramach czasowych).

Uczestnicy ustawień

Uczestnikami mogą być zarówno osoby, które chcą przepracować własne tematy, jak i te, które wyrażają potrzebę uczestnictwa w formie reprezentantów czy obserwatorów. Warto tu podkreślić, iż nawet „postronny” udział dotyka pewnego zakresu problemów własnych każdego uczestnika przynosząc w polu jego energii zmiany w kierunku wsparcia określonych potrzeb. Zazwyczaj ustawiający swoje tematy intuicyjnie wybierają na reprezentantów osoby, których jak się później okazuje w pewnych zakresach te tematy dotyczą.

Oferta ustawień grupowych

Sesje ustawień grupowych:

1./  Warsztat sześciogodzinny [możliwe różne warianty czasowe, wliczona przerwa]– cena dla osób ustawiających się 200 zł
– cena dla reprezentantów i obserwujących 140 zł.  [*]

2./ Warsztat ośmiogodzinny [możliwe różne warianty czasowe, wliczone przerwy]– cena dla osób ustawiających swój temat 250 zł,
– cena dla reprezentantów i osób obserwujących 150 zł.   [*]

3./  Dwudniowe lub dłuższe – [prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółowej oferty].

Oferta ustawień indywidualnych

– czas dostosowany do potrzeb wypełnienia tematu klienta wg wskazań pola ~ 2 godziny – 200zł;  ~ 3 godziny – 250zł.    [*]